Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fulminate /'fʌlmineit/  /'fʊlmineit/

  • Động từ
    fulminate against somebody (something)
    phản đối một cách giận dữ ầm ĩ