Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  tố cáo
  một tên chỉ điểm đã tố cáo anh ta [là một kẻ khủng bố] với cảnh sát
  lên án
  bà ta lên án mạnh mẽ thái độ giả dối của chính phủ
  tuyên bố bãi ước

  * Các từ tương tự:
  denouncement, denouncer