Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vituperate /'vitju:pəreit/  /vai'tu:pəreit/

  • Động từ
    (+ against)
    chỉ trích chua cay, xỉ và