Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  nói hùng hồn (như với một cử tọa)
  một nhà thuyết giáo đứng giảng đạo một cách hùng hồn ở trung tâm thị trấn
  (+ against) thóa mạ, lớn tiếng chửi bới
  nó thóa mạ bạn nó

  * Các từ tương tự:
  declaimer