Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

declaimer /dikleimə/  

  • Danh từ
    người bình thơ, người ngâm thơ
    nhà diễn thuyết hùng hồn