Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    đặt thành vấn đề nghi ngờ
    đặt thành vấn đề nghi ngờ động cơ hành động của ai

    * Các từ tương tự:
    impugnability, impugnable, impugner, impugnment