Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cột gông (ngày xưa) (đóng xuống đất có lỗ tròng đầu và tay tội nhân, để bêu trước chúng)
    Động từ
    (-ried)
    bêu trước công chúng; bêu riếu