Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bộ chuông hòa âm
  hồi chuôn
  hồi, tràng, chuỗi
  a peal of laughter
  chuỗi cười
  a peal of thunder
  tràng sấm rền
  Động từ
  rung; ngân vang
  chuông ngân vang chốn đồng quê
  rung chuông vang lên để mừng chiến thắng