Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tiếng lanh lảnh
  the clang of the school bell
  tiếng lanh lảnh của chuông nhà trường
  Động từ
  [làm] kêu lanh lảnh
  clang the bell
  rung chuông
  cánh cổng nhà tù đóng lại nghe lanh lảnh

  * Các từ tương tự:
  clanger, clangorous, clangorously, clangour