Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

clangorous /'klæŋərəs, 'klæŋgərəs/  

  • Tính từ
    lanh lảnh

    * Các từ tương tự:
    clangorously