Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

clangorously /'klæŋərəsli, 'klæŋgərəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] lanh lảnh