Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thường số ít)
    hồi chuông báo tử
    điềm cáo chung
    quyết định của ông ta là điềm cáo chung mọi hy vọng của chúng tôi