Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

loudmouth /'laʊdmaʊθ/  

  • Danh từ
    (khẩu ngữ)
    người to mồm