Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

loudhailer /,laʊd'heilə[r]/  

  • (Anh) (Mỹ bullhorn)
    loa tăng âm