Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  mũ trùm đầu (ở áo khoác)
  áo học vị
  khăn trùm đầu
  tất cả bọn cướp đều có khăn trùm đầu để giấu mặt đi
  mui xe gập được
  cái chụp (úp trên máy để bảo vệ máy…)
  Danh từ
  (Mỹ, lóng)
  như hoodlum

  * Các từ tương tự:
  hooded, hoodie, hoodlum, hoodlumism, hoodman-blind, hoodoo, hoodwink, hoody, -hood