Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có mũ trùm đầu (áo mưa…)
    đội mũ trùm đầu
    hooded minks
    các thầy tu đội mũ trùm đầu