Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    lưu manh
    du côn; găngxtơ

    * Các từ tương tự:
    hoodlumism