Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (tiếp tố)
  tình trạng
  thời thơ ấu
  giới, nhóm người
  giới tu sĩ

  * Các từ tương tự:
  hood, hooded, hoodie, hoodlum, hoodlumism, hoodman-blind, hoodoo, hoodwink, hoody