Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

skinhead /'skinhed/  

  • Danh từ
    (Anh)
    tên đầu trọc (tóc cắt rất ngắn, thích bạo hành)