Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

obstreperous /əb'strepərəs/  

 • Tính từ
  ầm ĩ; om sòm
  he becomes obstreperous when he's had a few drinks
  uống vài chút là anh ta trở nên ầm ĩ

  * Các từ tương tự:
  obstreperously, obstreperousness