Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ruffian /'rʌfiən/  

  • Danh từ
    tên côn đồ
    một băng côn đồ

    * Các từ tương tự:
    ruffianish, ruffianism