Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  không có pháp luật (một đất nước, một vùng)
  coi thường pháp luật
  một đám đông coi thường pháp luật cướp phá các cửa tiệm

  * Các từ tương tự:
  lawlessly, lawlessness