Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  dễ mua chuộc, dễ hối lộ
  a venal judge
  một quan tòa dễ mua chuộc
  để mua chuộc, để hối lộ
  venal practices
  thói mua chuộc

  * Các từ tương tự:
  venality, venally