Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bribable /'braibəbl/  

  • Tính từ
    có thể hối lộ được