Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

corruptible /kə'rʌptəbl/  

  • Tính từ
    dễ đồi bại, dễ thối nát
    dễ mua chuộc, dễ hủ hóa

    * Các từ tương tự:
    corruptibleness