Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unregulated /' n'regjuleitid/  

  • Tính từ
    không được điều chỉnh
    không được sắp đặt, không được chỉnh đốn (công việc...)
    không được điều hoà (số tiền chi tiêu...)