Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lawlessly /'lɔ:ləsli/  

  • Phó từ
    [một cách] vô luật pháp
    [một cách] coi thường pháp luật