Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

flagitious /flə'dʤiʃəs/  

  • Tính từ
    hung ác; có tội ác
    ghê tởm (tội ác)

    * Các từ tương tự:
    flagitiousness