Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [đầy] tội lỗi
  sinful deeds
  những việc làm tội lỗi
  a sinful waste of good wine
  một sự hoang phí rượu ngon đáng phải tội

  * Các từ tương tự:
  sinfully, sinfulness