Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  hung ác, bất lương, quỷ quái
  (khẩu ngữ) cực kỳ xấu
  villainous weather
  thời tiết cực kỳ xấu

  * Các từ tương tự:
  villainously, villainousness