Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

changeable /'t∫eindʒəbl/  

 • Tính từ
  hay thay đổi
  a changeable weather
  thời tiết hay thay đổi
  có thể thay đổi

  * Các từ tương tự:
  changeableness