Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

changeableness /'tʃeindʤəblnis/  

  • Danh từ
    (như) changeability