Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

transformable /træns'fɔ:məbl/  

  • Tính từ
    có thể biến đổi