Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

convertible /kən'vɜ:təbl/  

 • Tính từ
  có thể chuyển đổi
  a sofa that is convertible into a bed
  chiếc tràng kỷ có thể chuyển đổi thành giường nằm

  * Các từ tương tự:
  Convertible bond, Convertible loan stock, Convertible security, convertibleness