Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

whimsical /'wimzikl/  /'hwimzikl/

 • Tính từ
  bất thường
  a whimsical mind
  tính khí bất thường
  kỳ dị
  a whimsical thing
  một vật kỳ dị

  * Các từ tương tự:
  whimsicality, whimsically, whimsicalness