Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

whimsicalness /wimzi'k liti/  

  • Danh từ
    tính tình bất thường, tính hay thay đổi, tính đồng bóng
    tính chất kỳ quái, tính chất kỳ dị