Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    thuộc tiên; như tiên