Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

whimsicality /,wimzi'kæləti/  /hwimzi'kæləti/

  • Danh từ
    tính bất thường
    tính chất kỳ dị