Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unsteady /,ʌn'stedi/  

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  không vững, loạng choạng, lảo đảo
  six whiskies made him unsteady on his feet
  sáu cốc uýt-ki đã làm cho anh ta đi loạng choạng
  không đều, không ổn định
  his heartbeat was unsteady
  nhịp tim của hắn không đều
  the candle's unsteady flame
  ngọn nến bập bùng