Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

whimsically /'wimzikli/  /'hwimzikli/

  • Phó từ
    [một cách] bất thường
    [một cách] kỳ dị