Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  có vẻ cổ cổ là lạ
  quaint old customs
  những tục lệ xưa có vẻ cổ cổ là lạ

  * Các từ tương tự:
  quaintly, quaintness