Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  cổ xưa, lâu đời
  có giá trị vì hiếm và cổ
  Danh từ
  đồ cổ
  an antique shop
  cửa hàng đồ cổ

  * Các từ tương tự:
  antiquely, antiqueness