Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự hiếm có; sự ít có
    vật hiếm có; vật quý hiếm; của hiếm
    rain is a rarity in the desert
    mưa là cái hiếm có trên hoang mạc