Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

antiqueness /æn'ti:knis/  

  • Danh từ
    tình trạng cổ
    tình trạng lỗi thời