Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  người thu thập, người sưu tầm, người thu (thuế…)
  người sưu tầm tem
  người thu thuế

  * Các từ tương tự:
  collector's item, collector's item, collectorship