Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

collector's item /kə'lektəzaitəm/  

  • (cũng collector's piece /kə'lektəzpi:s/)
    vật đáng sưu tầm (vì quý, hiếm…)

    * Các từ tương tự:
    collector's item