Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

accumulator /ə'kju:mjʊleitə[r]/  

 • Danh từ
  (Anh) bình ắc quy
  tiền cá cược dồn dần lên (đánh cá ngựa)
  bộ tích lũy (máy điện toán)

  * Các từ tương tự:
  accumulator battery, accumulator cell, accumulator register