Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

accumulator register   

  • (kỹ thuật)
    bộ ghi tổng cộng/lũy gia [ĐL], ngăn tích lũy, thanh tích lũy