Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

antiquely /æn'ti:kli/  

  • phó từ
    theo lối cổ
    theo phong cách nghệ thuật cổ