Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

curio /'kjʊəriə/  

  • Danh từ
    (số nhiều curios)
    báo vật, đồ quý

    * Các từ tương tự:
    curiosa, curiosity, curious, curiously, curiousness